REGULAMIN

 
Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej fabrykasiebie.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny fabrykasiebie.pl na rzecz Klientów / Użytkowników.
§1 
Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FABRYKA SIEBIE by MARGO FENIKS, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7822021256, adres poczty elektronicznej: margo@fabrykasiebie.pl będąca Usługodawcą, administratorem i właścicielką Serwisu.
Klient/Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Serwis – serwis internetowy www.fabrykasiebie.pl prowadzony przez Margo Feniks prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FABRYKA SIEBIE by MARGO FENIKS, w Gdyni, ul. J. Słowackiego 42/1, 81-392 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7822021256 zwana dalej Usługodawcą. W skład serwisu wchodzą między innymi usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Klientów/Użytkowników
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.fabrykasiebie.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Usług.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Usługi.
Konto Użytkownika – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, poprzez dodanie produktów do koszyka, wypełnienie danych Klienta oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności oraz akceptację niniejszego Regulaminu.
Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu.
Usługa /usługa świadczona drogą elektroniczną/ – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w tym za pośrednictwem Serwisu, środków komunikacji elektronicznej i innych środków porozumiewania się na odległość, w tym komunikatorów mediów społecznościowych. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi: umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Serwisu, umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Serwisu i otrzymywania w ramach usługi Newslettera informacji o nowych treściach publikowanych w Serwisie, produktach, usługach czy promocjach, umożliwienie złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz prowadzenie Konta Użytkownika w ramach udostępnienia tzw. usług płatnych.
Usługa płatna – kursy on-line. Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Czas trwania kursu jest określony w opisie danej Usługi. Klient ma prawo do wielokrotnego odtwarzania danego kursu w czasie określonym i wskazanym w danej Usłudze. Na kurs mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do korzystania z kursu konieczne jest opłacenie wybranej Usługi i korzystanie z Konta Użytkownika.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i akceptację niniejszego Regulaminu, po uiszczeniu opłaty za daną Usługę.
Operator płatności – koordynuje cały proces płatności, dostarczając technologię, która pozwala błyskawicznie zamykać transakcję. Serwis jest obsługiwany przez systemy płatności Przelewy24 i PayPal.
§2
1. Do dokonania zakupu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: 
a) dostęp do Internetu, b) standardowy system operacyjny, c) standardowa przeglądarka internetowa, d) posiadanie aktywnego adresu e-mail, e) włączona obsługa JavaScript i plików cookies. 
Klient korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby Serwis był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari.
2. Wypełniając Formularz Zamówienia Klient posługuje się prawdziwymi danymi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za posłużenie się nieprawdziwymi danymi. Nie można zawrzeć Umowy w sposób anonimowy lub posługując się nieprawdziwymi danymi.
3. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).
4. Korzystanie z Serwisu przez Klienta powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz zgodny z niniejszym Regulaminem.
§3
1. Usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są wolne od wad prawnych.
2. Ceny Usług oferowanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu podane są w złotych polskich i są ceną ostateczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych już przez Usługobiorcę.
3. Do złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie następujących czynności: dodanie do Koszyka produktów, wypełnienie Formularza zamówienia poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wybór metody płatności ( wybór Operatora), akceptacja Regulaminu – warunek konieczny do złożenia zamówienia.
Klient może wykupić Usługę jedynie po wypełnieniu Formularza zamówienia, co jest tożsame z założeniem Konta Użytkownika w Serwisie. W Formularzu zamówienia należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz w przypadku wybrania opcji Faktura: nazwy i adresu firmy oraz numeru NIP.
4. Po kliknięciu przycisku „kupuję i płacę” Klient jest przekierowywany do panelu płatności wybranego Operatora. Po dokonaniu płatności Klient jest przekierowywany na stronę Serwisu. Po otrzymaniu potwierdzenia zakupu drogą mailową, Klient otrzymuje w kolejnym e-mailu dostęp do kupionych Usług w postaci automatycznie utworzonego przez Serwis Konta Użytkownika, gdzie loginem jest adres email podany w Formularzu zamówienia, a hasło jest wygenerowane automatycznie. Po zalogowaniu w Serwisie można od razu korzystać z Usługi przez okres wskazany w opisie Usługi. 
W przypadku chęci współdzielenia wykupionego kursu z inną Użytkowniczką/Użytkownikiem należy wziąć pod uwagę, że w ramach wykupionego dostępu do danego kursu możliwe jest jego odtworzenie jedynie na jednym urządzeniu jednocześnie. 
5. Do skutecznego zawarcia umowy konieczne jest potwierdzenie przez system drogą mailową, że płatność przebiegła pomyślnie – potwierdzenie otrzymania płatności przez Usługodawcę jest momentem zawarcia umowy.
Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
6. Konto Użytkownika jest aktywne od momentu wykupienia usługi na okres czasu wskazany w opisie Usługi. Po tym czasie dostęp do konta wygasa automatycznie. Nie ma możliwości przedłużenia dostępu do konta. Można ponownie wykupić dostęp. Konto może zostać usunięte wcześniej na wyraźne żądanie Klienta. Żądanie usunięcia konta należy wysłać na adres e-mail: margo@fabrykasiebie.pl.
7. Serwis umożliwia dokonanie płatności za usługę poprzez płatność w systemie: PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) oraz poprzez Przelewy24, którego administratorem danych osobowych Użytkowników jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez zewnętrznych dostawców. Odrębne regulaminy płatności udostępniane są przez dostawców zewnętrznych. Regulaminy zawierają szczegółowe zasady korzystania z danych form płatności.

8. Klient ma możliwość zapisania się do newslettera. Istnieją dwa sposoby zapisania się do newslettera poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera w specjalnie do tego utworzonym miejscu w Serwisie albo przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia. Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez użycie przycisku służącego do rezygnacji umiejscowionego w wiadomościach przesyłanych w ramach newslettera.
9. Kursy stanowią utwory chronione prawem autorskim. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Usługodawcy. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego i należą do Usługodawcy. Zabrania się bezprawnego rozpowszechniania treści objętych prawem autorskim należącym do Usługodawcy.
10. Usługa zawiera informacje dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Powinny one być traktowane jako uzupełnienie, a nie zastępstwo konsultacji z lekarzem czy innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Jeżeli  Użytkowniczka/ Użytkownik wie, albo podejrzewa, że cierpi z powodu jakiegoś problemu zdrowotnego, w tym psychicznego, wskazane jest, aby zasięgnęła/ zasięgnął porady lekarza, zanim rozpocznie jakikolwiek program zdrowotny na własną rękę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek medyczne i psychiczne konsekwencje stosowania metod pracy z umysłem prezentowanych w kursie on-line. Użytkowniczka/Użytkownik Usługi przejmuje pełną odpowiedzialność za skutki stosowania wiedzy i wskazówek zawartych w kursie.

  

§4
Odstąpienie od umowy przez Klienta.
1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (w tym przypadku kurs on-line), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§5
Reklamacje.
Klient może złożyć reklamacje dotyczące zakupionej Usługi lub procesu zakupowego na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: margo@fabrykasiebie.pl
Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres email) przedmiotu reklamacji oraz żądania związanego z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
1) Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranej przez Użytkownika Usługi na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.

2) Klient może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

§6
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest FABRYKA SIEBIE by MARGO FENIKS w Gdyni, ul. J. Słowackiego 42/1, 81-392 Gdynia, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7822021256.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności. 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 roku.